Ông Hưng cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội. Nội dung tại dự thảo Nghị định phải đảm bảo hạn chế tối đa thủ tục hành chính, trường hợp nếu có phát sinh thì phải phù hợp với pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, ngay sau khi có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết, theo Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 5/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã rất khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết và gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cũng như sau đó tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến và đề nghị thông qua Nghị quyết về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Đề cập cụ thể các chính sách miễn, giảm thuế được đề xuất tại dự thảo Nghị quyết, ông Hưng cho biết, dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua gồm 4 nhóm chính sách.

Theo đó, ngoài nhóm chính sách đầu tiên là tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020, điểm đặc biệt tại dự thảo Nghị quyết là có đến 3 nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất áp dụng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam gồm:

Thứ nhất, giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Thứ hai, giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như: du lịch; vận tải; lưu trú; ăn uống; thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác…

Thứ ba, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết thêm, theo dự tính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính chung các chính sách đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các chính sách đề xuất bổ sung nêu trên, thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là trên 138.000 tỷ đồng.