09 tháng 05, 2023 Thông tư - biểu mẫu
5
(666)

BỘ TÀI CHÍNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

Số:         /2020/TT-BTCHà Nội, ngày   tháng   năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (ĐỢT 1)

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) nêu tại Phụ lục kèm theo, bao gồm:

 1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính (Phụ lục số 01);

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục số 02);

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục số 03);

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị” (Phụ lục số 04);

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục số 05).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

– Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp;

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập đã được chuyển sang vận dụng theo cơ chế doanh nghiệp), tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN;

– Cơ quan tổ chức có nhiệm vụ quản lý tài sản, nguồn vốn của nhà nước; Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước;

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN;

– Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội có sử dụng NSNN;

– Các tổ chức khác mà được Nhà nước chịu trách nhiệm về tài sản và công nợ, được NSNN hỗ trợ thường xuyên một phần kinh phí hoạt động.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, làm cứ để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và Luật ngân sách nhà nước.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung chuẩn mực kế toán công đã ban hành, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp để làm cơ sở cho các đơn vị thuộc Điều 2 Thông tư này thực hiện cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW Đảng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;
– Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
– Công báo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục QLKT (30 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 666

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Hotline Zalo Messenger Up