Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán

Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán

1. Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: "Điều 9. Kiểm toán bắt buộc .... 2. Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của...
Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích Thuế

Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích Thuế

Vì sao đơn vị nên lựa chọn giải pháp soát xét Thuế, hồ sơ sổ sách trước khi quyết toán với Cơ quan Thuế? "Thuế sẽ là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo...
Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động

Việc xây dựng và phát triển bộ máy KTHĐ cần có những chính sách thu hút, động viên cụ thể đối với đội ngũ kiểm toán viên. Nguồn: internet Giá trị và lợi ích của kiểm toán hoạt động Việc công nhận và phát triển kiểm toán hoạt động (KTHĐ)...
Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các qui định hiện hành được coi như: các tiêu chí kiểm toán  như các luật, qui định, qui chế, chế độ, chính sách... mà đơn vị được kiểm...
Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu thông qua tiếp...
Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán

Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán

Kiểm toán hệ thống thông tin chính là việc thực hiện các thủ tục kiểm soát một thực thể cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin. Thuật ngữ  kiểm toán hệ thống thông tin (KTHTTT) trước đây thường được gọi là kiểm toán xử lý dữ liệu điện tử....
Hotline Zalo Messenger Up